Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Вівторок, 24 11 2020

Навігаційна стежка

Організація діяльності ПМПК

Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій, яка регламентується Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145 спрямована на: виявлення, облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та подальшого вживання заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання; психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання без визначення типу навчального закладу; консультування батьків, педагогів, медичних працівників; проведення індивідуальних діагностично-корекційних занять; просвітницьку діяльність серед населення; методичну допомогу.

Ще деякими, не менш важливими напрямками роботи консультацій в умовах впровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання є:

 • участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам освітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • системна психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;
 • психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;
 • залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять.

Психолого-педагогічне вивчення дитини.

Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров’я і розвитку дитини".

На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями ПМПК формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання без визначення типу навчального закладу та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

В умовах активного впровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання, консультанти ПМПК інформують батьків дітей, яким рекомендована індивідуальна форма навчання, про існування або створнайближчим часом закладу з інклюзивною формою навчання. За бажанням батьків дитину включають до «списку дітей, що потребують інклюзивного навчання, при наявності створених умов у загальноосвітніх закладах». Так, виявлення дітей та обґрунтовані дані про їх кількість мають істотне значення насамперед для початку організації інклюзивного навчання в певному регіоні.

Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання ПМПК з відповідним висновком та рекомендаціями. Висновок, виданий міською (районною) ПМПК, скріплюється печаткою обласної ПМПК. Тому, у внутрішніх документах міської (районної) консультації має бути визначений строк видачі даного документу за обставин належного оформлення витягу із протоколу обстеження, а саме наявності печатки обласної ПМПК.

У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.

У разі коли висновок ПМПК про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органами управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій цієї консультації у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням е спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.

Районні (міські) консультації здійснюють психолого-педагогічне вивчення дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженнями обласної або в районній (міській) консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.

Міська (районна) ПМПК може проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з міським відділом освіти, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації, практичного психолога, лікаря-психіатра.

Особова справа дитини.

Персональні документи дітей та батьків, зазначені у положенні як обов’язкові для здійснення діагностичного обстеження у ПМПК, є складовою особової справи кожної дитини.

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів зазначених у п.4.2. «ПОЛОЖЕННЯ про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації» а саме:
 • паспортів батьків;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • "Картки стану здоров’я і розвитку дитини";
 • "Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");
 • "Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
 • документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
 • витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в обласній консультації);
 • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

Документи, оригінали яких не залишаються в архіві ПМПК, повинні представлятись із завіреними копіями з метою формування особової справи дитини.

Журнал обліку дітей.

Документ, в якому ведеться реєстрація дітей обстежених на ПМПК, фіксуються їх особові данні, висновки психолого-педагогічного вивчення та рекомендації щодо навчання, корекційної або медичної допомоги – є «Журнал обліку дітей».

Журнал обліку дітей представляє собою пронумеровану та прошиту канцелярську книгу, завірену печаткою обласної ПМПК з зазначеною датою початку та закінчення терміну її ведення.

Вся інформація зафіксована в цьому документі використовується в підготовці аналітичної звітності обласній ПМПК, тому повинна бути достовірною та якомога повною. Слід зазначити, що у графі «примітка» фіксується така інформація про дитину як, наприклад, повторне звернення у ПМПК, наявність інвалідності, тощо.

Книга протоколів діагностичного засідання.

Книга протоколів діагностичного засідання – це документ, який входить до переліку обов’язкової внутрішньої документації центральної та республіканської (Автономномної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міської, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій згідно з «НАКАЗОМ від 07.07.2004 N 569/38 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 р. за N 931/9530)» (Додаток 3).

Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК представляє собою пронумеровану та прошиту канцелярську книгу, завірену печаткою обласної ПМПК з зазначеною датою початку та закінчення терміну її ведення. Книга протоколів розпочинається з кожного нового навчального року та закінчується останнім засіданням цього ж навчального року.

Титульний лист книги протоколів має виглядати наступним чином:

____________________________________________
(назва територіального органу управління освітою)
____________________________________________
психолого-медико-педагогічна консультація

«РОЗПОЧАТА «________20__р. »
«ЗАКІНЧЕНА «________20__р.»

Зміст книги протоколів діагностичного засідання.

1. Номер протоколу діагностичного засідання та дата засідання.

2. Присутні члени діагностичного засідання, їх підписи.

3. Порядковий номер запису дитини, яка обстежується.

4. Прізвище, ім'я, вік дитини на час обстеження.

5. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку.

6. Супроводжуючий дитини.

7. Перелік представлених документів.

8. Хід обстеження:
8.1. Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання бесіди), що пропонується дитині.

2. Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна характеристика процесу виконання діагностичних завдань.

Підставою для визначення рівня виконання завдань є таблиця оцінювання надана у посібнику Стадненко Н. М., Ілляшенко Т. Д., Обухівської А. Г. «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» м. Кам’янець-Подільський, 2006р. стор.25-27.

1) Особливості контакту:
 • в контакт вступає/ не вступає;
 • проявляє негативізм (вербальний/невербальний);
 • контакт вибірковий;
 • легко та швидко встановлює контакт;
2) Поведінка:
 • адекватна/неадекватна (адекватність/неадекватність практичних дій, висловлювань);
3) Зосередженість/відволікаємість:
 • концентрація уваги;
 • організованість діяльності;
 • самоконтроль та інше;
4) Допомога:
 • характер;
 • вид (стимулююча, спрямовуюча, організуюча, сумісне виконання);
 • результат;

5) Працездатність. Загальна продуктивність діяльності і те, що їй заважає (виснаженість: швидке зниження результатів, особливо в однотипних завданнях), темп виконання;

6) Критичність: (відсутня, знижена, достатня, надмірна).

7) Навчаючий експеримент:
 • рівень навчуваності високий, середній, низький, не навчається;
 • темп навчуваності високий, достатній, низький;
 • здійснює/не здійснює перенос досвіду на подібному завданні;

9. Висновок лікаря психіатра, завірений печаткою.

10. Висновок вчителя – логопеда (сурдопедагога) та/або іншого фахівця за необхідністю.

11. Психолого-медико-педагогічний висновок та рекомендації щодо навчально-корекційної роботи чи лікування.

По закінченню засідання протокол закривається переліком присутніх членів консультаціі та їх підписів.

Присвоєння порядкового та реєстраційного номерів, які повинні співпадати, розпочинається з першого засідання у поточному навчальному році та закінчується після останнього прийому наприкінці навчального року.
Книга протоколів діагностичного засідання повинна вестись бажано одним фахівцем із складу консультантів уповноваженим завідуючою ПМПК.

Опис виконаних завдань дитиною повинен відбуватись безпосередньо в момент обстеження та нараховувати не менш 5-7 завдань за віком дитини.

Завдання обов’язково повинні розкривати інтелектуальний розвиток дитини, бо основною метою психолого-педагогічного вивчення, частіше за все, є вирішення питання спроможності засвоїти загальноосвітню програму. А саме: завдання на узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, осмислення оповідання з прихованим змістом, вміння робити висновки за зображенням несенітниці, порівняння понять, виключення четвертого зайвого та інше.

Деякі конфліктні випадки потребують розгорнутого опису вимог батьків, поведінки дитини при обстеженні чи спостереженні за нею при інших обставинах, та фактів, зазначених у представленій документації (характеристиці, картці стану здоров’я дитини тощо).

Список літератури:

 1. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д, Обухівська А.Г. «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» (видання друге, перероблене та доповнене). – Кам’янець-Подільській, 2006 р.-36с.
 2. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д, Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. «Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та дошкільників» – Кам’янець-Подільській, 1998 р.-143с.
 3. Мультидисциплінарний підхід як методологічна основа інклюзивного навчання: Матеріал Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ / Уклад. С.І. Васильковська, В.П. Мушинський, Н.В. Савєльєва. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер», 288 стор.
 4. Нормативно-правова база Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Електронне видання. Режим доступу: http//mon.gov.ua/index.php/ua/proministerstvo/normativno-pravova-baza.
 5. //"Школьный психолог" № 26/2002 издательского дома "Первое сентября". Г. Грибанова, кандидат психологических наук «Психолого-медико-педагогическая комиссия. Методические рекомендации по организации деятельности».

Форма входу

Календар новин

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Версія для людей з вадами зору

zir 2

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Електронна реєстрація в ДНЗ

Сучасний освітній простір

1522672676 converted

Останнє в Форумі

 • No posts to display.

Зовнішнє незалежне оцінювання

Кількість відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
385
322
707
9848
658698
3
0
3